ANBI diaconie ANBI diaconie
A. Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Sint-Oedenrode, Son en Breugel.
Telefoonnummer (facultatief): 0499 477757
RSIN/Fiscaal nummer: 824116707
Website adres: http://www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl
E-mail:
Adres: Zandstraat 26
Postcode: 5691 CE
Plaats: Son en Breugel
Postadres: Postbus 197
Postcode: 5690 AD
Plaats: Son en Breugel
 
De Protestantse gemeente te Son en Breugel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De inbreng van mensen die op verschillende manieren geloven, zien wij als verrijking bij ons leren verstaan en toepassen van de Bijbelse boodschap.

Daarom hebben “vrienden van de gemeente” een plaats in onze gemeenschap met ruimte voor een actieve bijdrage.

In dit perspectief streven wij ook naar samenwerking met kerken en groepen die vanuit een andere traditie proberen de Bijbelse boodschap te verstaan; met name de R.K. parochies in onze dorpen
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Son en Breugel.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente betaat de kerkenraad naast de voorzitter en scriba uit de predikant en de voorzitters van de zes ambtsgroepen.

Het College van diakenen telt 6 leden (waarvan voor 2 functies vacatures bestaan) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota 

Op de website www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl  vindt u het beleidsplan 2015-2019 van de diaconie van onze gemeente.
Een korte samenvatting van dit beleidsplan is als volgt:

Wat is diaconie
In de loop van de eeuwen heeft de gemeente van Jezus Christus geprobeerd een samenleving die op recht en gerechtigheid is gebaseerd levend te houden en te vertalen in een activiteit die barmhartigheid betoonde en gerechtigheid opriep. Dit dienstbetoon heette toen en nu: diaconie. Eerst vooral gericht op de noden binnen de gemeente, later richtte deze zorg zich  op de noden buiten de gemeente, waar ook ter wereld.
 
Wat wil de diaconie
De diaconie is in eerste instantie een steunpunt. Zij brengt de communicatie op gang tussen degene die diaconaal actief zijn, ook als daarbij de term diaconie niet valt. Daarnaast wil zij door informatie en actie de gemeente bepalen bij de noden en vragen die wereldwijd op ons afkomen.
 
Wat doet de diaconie
Binnen de gemeente is de verzorging van het Avondmaal in de eredienst een kerntaak. De diaconale collecten zijn aanleiding voor inspirerende informatie en voor voorbede. Gecollecteerd wordt voor verschillende initiatieven. De verdeling is ongeveer 20% lokaal, 30 % landelijk en 50 % wereldwijd.
Namens de diaconie is een gemeentelid actief in de WMO-adviesraad in Son en Breugel. Veel lokale diaconie gebeurt in en via het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO-Son).
 
Regionaal is er intense betrokkenheid bij het Diaconaal Centrum Eindhoven, het inloophuis voor dak- en thuislozen. Verder wordt financiële en materiele steun verleend aan de Voedselbanken in de regio en is er een structurele financiële bijdrage aan Vluchtelingen-in-de-Knel te Eindhoven.
 
Wereldwijd
Via de diaconale werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) wordt aandacht geschonken aan structurele vragen ui t de hele wereld. Met één of meer projecten wordt een meerjarige verbinding aangegaan om financiële of persoonlijke ondersteuning te verlenen.

 E. Financiële beleid

Leden van de diaconie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
In de kerkorde is het beschikkingsmacht criterium vastgelegd. Dit criterium houdt in dat individuele personen niet over het vermogen van de instelling kunnen beschikken. Dit ter voorkoming van fraude.
 
Het bestedingscriterium houdt in dat de diaconie niet meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden en de aangegane verplichtingen.
 
De controle en toezicht op het financiële beleid zijn vastgelegd in de Ordinantiën van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze ordinantiën behandelen tevens de betrokkenheid van het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB).

 F. Verslag Activiteiten

De Diaconie wordt beschouwd als de basis van de kerkelijke gemeenschap.
Het diaconale werk ontstaat in eerste instantie aan de avondmaalstafel tijdens het uitdelen van brood en wijn. Vanuit dezelfde gedachte komen ook de bijdragen die de Diaconie weggeeft waar hulp nodig is.
Verder draagt de Diaconie zorg voor de collectes tijdens de kerkdiensten voor de bestemmingen die naar de gemeente worden gecommuniceerd en zij draagt zorg voor de afdracht van de collecteopbrengsten naar de diverse bestemmingen.
De bestemmingen kunnen zijn lokale ondersteuning, regionale ondersteuning en wereldwijde ondersteuning.
Lokaal tracht de Diaconie in samenwerking met de rooms-katholieke parochie een aanspreekpunt te zijn voor mensen in nood. Tevens worden de voedselbanken zowel in Son en Breugel en in Sint-Oedenrode als het lokale vluchtelingenwerk ondersteund.
De landelijke activiteiten en de wereldwijde activiteiten worden ondersteunt via het netwerk van Kerk in Actie.
De werkgroep Zending,  Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) ondersteunt de Diaconie door aandacht te schenken aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het diaconale werkzaamheden vertonen een grote mate van continuïteit rekening houdend met de vermindering van financiële middelen als gevolg van de kleiner wordende gemeenschap.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in de verslagjaren 2015 tot 2019. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 
  begroting 2016 rekening 2016 rekening 2015
Baten      
rentebaten en dividenten 500 528 305
bijdragen levend geld 8.950 18.438 10.333
door te zenden collecten 11.000 10.242 12.670
Totaal Baten 20.450 29.209 23.308
       
Lasten      
verplichtingen/bijdragen andere organen 1.000 908 877
kosten beheer, administratie en archief 650 1.025 1.347
rentelasten/bankkosten 175 459 426
Diaconaal werk plaatselijk 1.500 770 150
Diaconaal werk regionaal 11.122 9.762 11.337
Diaconaal werk wereldwijd 5.178 11.725 10.485
Subtotaaluitgaven Diaconaal 19.625 24.649 24.622
       
Saldo baten-lasten 825 4.560 -1.314
       
overige lasten en baten 0 1817 0
       
Resultaat (baten - lasten) 825 6.377 -1314


 
  begroting 2017 rekening 2017 rekening 2016
Baten      
rentebaten en dividenten 400 123 528
bijdragen levend geld 11.500 14.715 18.438
door te zenden collecten 8.800 11.656 10.242
Totaal Baten 20.700 26.494 29.290
       
Lasten      
lasten kerkdiensten etc.   -533  
verplichtingen/bijdragen andere organen 1.000 902 908
kosten beheer, administratie en archief 500 358 1.025
rentelasten/bankkosten 200 606 459
Diaconaal werk plaatselijk 2.200 1.715 770
Diaconaal werk regionaal 9.300 10.224 9.762
Diaconaal werk wereldwijd 6.500 6.307 11.725
Subtotaaluitgaven Diaconaal 19.700 19595 24.649
       
Saldo baten-lasten 1.000 6.915 4.560
       
overige baten en lasten 0   1.817
       
Resultaat (baten - lasten) 1.000 6.915 6.377


 
  begroting 2019 begroting 2018 rekening 2017
Baten      
rentebaten en dividenten 150 200 123
bijdragen levend geld 13.500 9.300 14.715
door te zenden collecten 10.000 7.300 11.656
Totaal Baten 23.650 16.800 26.494
       
Lasten      
lasten kerkdiensten etc.     -533
verplichtingen/bijdragen andere organen 800   902
kosten beheer, administratie en archief 500 500 358
rentelasten/bankkosten 600 400 606
Diaconaal werk plaatselijk 6.550 1.700 1.715
Diaconaal werk regionaal   10.300 10.224
afdracht door te zenden collecten en giften 14.950 6.500 6.307
Subtotaaluitgaven Diaconaal 23.400 19.400 19.579
       
Saldo baten-lasten 250 -2.600 6.915
       
onttr.bestemmingsreservens/-fondsen -2.600    
       
Resultaat (baten - lasten) -2.350 -2.600 6.915


De verwachtte inkomsten en uitgaven zullen voor het komende jaar marginale afwijkingen te zien geven in vergelijking met het verslagjaar.

Toelichting

De Diaconie van de Protestantse Gemeente  zorgt evenals andere onderdelen van de kerkgenootschappen zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om een bijdrage voor de Diaconie. Tijdens de kerkdiensten wordt tweemaal gecollecteerd voor een specifiek doelen, zogenaamde doorzendcollectes.
Eenmaal per jaar wordt een Paasmarkt georganiseerd waar boeken, zelfgemaakte kunst en voedsel wordt verkocht.
 
Zoals uit bovenstaande overzicht blijkt wordt nagenoeg het totale bedrag aan inkomsten besteed aan lokale, regionale, landelijke of wereldwijde doelen. Deze doelen worden gekozen aan de hand van adviezen van Kerk in Actie of voor lokale en regionale doelen op basis van eigen ervaring. Door de ZWO groep kunnen specifieke kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden worden gesteund.
 
 
terug