Kerknieuwsbrief, jgr 2, nr 22, vrijdag 9 juni

Zondag 11 juni 2017, 10.00 uur: Kerkdienst in Son

Trinitatis (=drie-eenheid)
De Niceense geloofsbelijdenis belijdt dat de Geest van de Vader èn de Zoon uitgaat. Vader en Zoon zijn dus gelijk.  De Orthodoxe kerken en de Oud-Katholieke Kerk menen dat de Geest alleen van de Vader uitgaat. Er is dus van een onderschikking sprake. Vandaag proberen wij te begrijpen wat dat betekent en we doen dat door goed naar Mattheüs te luisteren. Jezus van Nazareth was zeker wel een buitenbeentje, nèt als zijn God.
Chris Mondt

De collectes van deze zondag:
De eerste collecte is voor het steunfonds voor vakantieweken in Nieuw Hydepark.
t.n.v. Steunfonds Hetvakantiebureau.nl, Lunteren.    rek.nr: NL28 RABO 0337 5658 56
De tweede collecte is voor stichting straatkinderen Medellin in Colombia.
t.n.v. Kerk in actie,  o.v.v. K 018638.    rek. nr: NL89 ABNA 0457 457 457
 

De aanspreekpunten van het pastoraat (herhaalde mededeling)

Om het pastoraat in de gemeente breed toegankelijk te houden is besloten om vragen voor contact en/of bezoek via een ‘aanspreekpunt’ te laten verlopen. Dit aanspreekpunt is er zowel voor de kerkleden als voor andere mensen in de dorpen.
Drie aanspreekpersonen zijn hiervoor aangewezen, u kunt hen bellen om welke reden dan ook.
               Voor Son en Breugel:     Roos Grevink                      0499-472914
                                                           Anneke Kauffmann          0499-471879 
               Voor Sint Oedenrode:     Toos Siertsema                 0413-287697