Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 33, 25 aug 2017

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son  en Breugel.

Zondag 27 augustus, 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode

Inleiding overweging
Zondag lezen we teksten uit Daniel, een apocriefe toevoeging, en Lukas. We gaan nadenken over hoe we biddend in contact kunnen komen met de Eeuwige. Is de Farizeeër echt zo goed in bidden en de tollenaar zo slecht? In Daniel lezen we een gedeelte uit het gebed van Azarja tot God als hij en zijn vrienden in de vooroven zijn gegooid. Weet hij God te bereiken en de ultieme vraag natuurlijk: weten wij de eeuwige te raken met ons gebed?
Dat wordt onze zoektocht.
Ds Bernadette van Litsenburg
 
De collectes.
De eerste collecte is voor Voedselbank Best.
De tweede collecte is voor ACT Alliance, het internationale noodhulpprogramma dat via lokale kerken acuut kan reageren op kleine en grote rampen. Kerk-in-Actie is partner van ACT Alliance.
Voedselbank Best: NL24 RABO 0107087332
Kerk in actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. N 015281
 

Berichten

Uit: Diakonia, 30e jaargang, nr. 4, augustus 2017.
Hoe maak je van 37 tientjes bijna 6000 euro? De protestantse gemeente Sint Oedenrode  Son en Breugel doet het gewoon. Voor vluchtelingen in het midden Oosten. Het begon vorig jaar tijdens de startzondag met 37 tientjes die de ZWO-commissie uitdeelde in de protestantse gemeente Sint-Oedenrode / Son en Breugel.
Een paar maanden later was dit bedrag gegroeid tot 5973 euro, bestemd voor hulp aan vluchtelingen in het Midden-Oosten.
Geïnspireerd door de gelijkenis van de talenten gingen 37 mensen met een tientje aan de slag. De spelregels: ga niet collecteren of bedelen, maar bedenk een activiteit om geld in te zamelen. En richt deze activiteit niet op kerkleden, maar juist op anderen. De deelnemers zetten hun talenten volop in. Ze organiseerden workshops, kookten en bakten, hielden lezingen, gaven technisch advies, klusten, stonden met een kraam op lokale markten en gaven concerten. Een van de kinderen regelde samen met haar docente een feestelijk blokfluitconcert waar tientallen kinderen aan meededen. De kerk zat stampvol
met mensen die daar anders zelden of nooit komen.
 
Overleden
Op 12 augustus 2017  Dhr Adriaan Ketelaars, Sint Oedenrode.
De heer Ketelaars is voorheen jarenlang koster geweest van de Knoptorenkerk te Sint Oedenrode.