Nieuwsbrief, jaargang 3, # 25

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 1 juli, 10.00 uur: Kerk in Son

 
Inleiding
Aangezien het zomer is, zitten we in de kerk even niet meer vast aan het oecumenisch leesrooster.
In de vakantietijd dwalen we vaak door oude kerken, om daar de lichtval door de ramen te bewonderen en kaarsjes aan te steken voor geliefden en bekenden. Ook treffen we in die oude RK kerken heel veel beelden aan, van bekende en soms volslagen onbekende heiligen.
Mij overvalt vaak bij die beelden en schilderijen een gevoel van vervreemding: die heiligheid staat wel erg ver van mij af. Vandaar dat ik mij begon te verdiepen in minder heilige figuren waar de bijbel gelukkig vol mee staat.
Deze zomer wil ik daarom diensten houden rondom het thema 'Bijbelse boeven' en de eerste keer is dat a.s. zondag over Kaïn. We kijken dan naar dat overbekende verhaal en volgens mij herkennen we meer van onszelf in deze Adamszoon dan in menige heilige!
Geurt Baerends
 
Collectes
De eerste collecte is bestemd voor het plaatselijk diaconaat van onze gemeente t.b.v.  individuele ondersteuning.  Rekening NL45 RABO 0148225721 van de Diaconie Protestantse Gemeente Sint Oedenrode Son en Breugel
 
De tweede collecte is voor HIV en Aidsvoorlichting in de kerken van Zambia. Rekening Kerk-in-Actie: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z009077
 

Bewegen en ontmoeten

Wandelen vanaf de kerk in Son.
Op de dinsdagen 17 en 31 juli in de oneven weken, echter niet op 3 juli!
Start om 14.00 uur. Duur van de wandeling  ongeveer 1,5 uur.
Neem bij mooi weer de fiets mee, we kunnen dan evt. in overleg naar Joe Mann of de Vresselse Hut fietsen en vandaar uit gaan wandelen.
Inlichtingen in juli bij Henny Vredeveld, tel. 471665 
 
  

Bericht van de Kerkenraad,  juni 2018

 
Na overleg met de kerkenraad is ds. Bas Stigter per dinsdag 19 juni  met ziekteverlof.  Uit respect voor zijn privacy worden geen nadere mededelingen gedaan.
 
Een vervroegd emeritaat voor hem dat op korte termijn dit jaar in zou moeten gaan is niet realistisch gebleken. De kerkenraad werkt met ds. Stigter aan een haalbare en voor hem en ons passende oplossing.
 
We verwachten dat ds. Stigter in verband met zijn ziekteverlof en het beoogde emeritaat, zijn werkzaamheden in onze gemeente niet meer zal oppakken.
 
Als kerkenraad en ambtsgroepen hadden we ons al voorbereid op een situatie met emeritaat en kunnen we verder gaan op de weg die we hadden ingezet: de preekbeurten voor het nieuwe seizoen zijn grotendeels ingevuld, de eerste stappen naar het aanstellen van een kerkelijk werker zijn gezet. Wij komen hierop later deze zomer nog bij u terug.
Er is echter ook sprake van een probleem dat niet voorzien was. Namelijk dat we de inzet van ds. Stigter zullen missen bij situaties met ernstige pastorale problemen, die de kwaliteiten van pastorale medewerkers te boven gaan. We beraden ons hierover en zullen in voorkomende situaties met oplossingen komen.
Omdat er ook financiële consequenties zijn zullen reserves aangesproken worden om de personele problematiek op te lossen.
 
Voor het afscheid van ds.Stigter zijn we met hem op zoek naar een geschikte datum en vorm.
 
Op dit moment is dit de informatie die kan worden gegeven. De kerkenraad zal de maatregelen nemen die nodig zijn en we zeggen toe u op de hoogte houden via de Nieuwsbrief en Woord en Daad.
Leden van de kerkenraad kunnen, voor zover mogelijk binnen hun ambtsvertrouwelijkheid, uw vragen die met de ontstane situatie te maken hebben beantwoorden.
 
Voorlopig is er zoals u zult begrijpen geen “spreekuur predikant” mogelijk.
Bij vraag naar dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen met mevrouw Nel van der Schouw.
 
Namens de kerkenraad  willen wij ds. Stigter en zijn gezin sterkte toe wensen en we bidden dat hij en deze gemeente de kracht mogen opbrengen en de energie vinden om deze uitdagingen goed door te komen.