Nieuwsbrief, jaargang 3, # 42 extra nummer, 29 oktober 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Oproep voor een Kerkelijk Werker

De sollicitatie voor een kerkelijk werker is gestart. Deze vacature is gemeld bij de PKN en daar op de vacature-website geplaatst.
Daarnaast is het voor onze gemeenteleden mogelijk om namen van eventuele kandidaten voor te dragen.
U kunt dit tot 30 november doen door middel van en email naar:


De volledige vacaturetekst is hieronder afgedrukt
Protestantse Gemeente te Sint-Oedenrode, Son en Breugel
zoekt een kerkelijk werker (m/v) 0,6 fte voor een periode van 3 jaar
 
Korte omschrijving van de Protestantse Gemeente Sint-Oedenrode, Son en Breugel
Onze kleine, nu nog zelfstandige gemeente heeft te maken met een afnemend ledental.
Er is sprake van voortschrijdende “vergrijzing”. Al een aantal jaren is het niet meer mogelijk is om te voorzien in vacatures van ambtsdragers.
Desondanks zij we nog steeds een actieve geloofsgemeenschap en is er verhoudingsgewijs een groot aantal enthousiaste vrijwilligers actief.
Wij zoeken naar mogelijkheden om in samenwerking met buurgemeenten zo lang mogelijk kerk te zijn in onze dorpen.
Veel van onze gemeenteleden zetten zich in op diverse terreinen van het maatschappelijk leven in onze dorpen, het omzien naar elkaar krijgt op deze wijze niet alleen binnen de kerkelijke gemeente maar ook binnen de dorpen gestalte.
Als geloofsgemeenschap een zichtbare plaats in nemen in de samenleving, willen we zeker niet uit het oog verliezen. Bij onze activiteiten in geloofs-, zingevings- en levens-vragen zouden we meer zichtbaar willen zijn in onze dorpen dan nu mogelijk is.
 
Na het emeritaat van de huidige predikant zoeken we voor de voortgang van het gemeentewerk een kerkelijk werker die
 • als zodanig geregistreerd staat in het kerkelijk register van de PKN
 • aantoonbare affiniteit heeft met (crisis)pastoraat
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en in staat is tot teamwork
 • de bereidheid heeft een preekconsent te verwerven
 • affiniteit heeft met liturgie
 • ideeën heeft en creativiteit kan ontplooien om met onze beperkte mogelijkheden (qua beschikbare menskracht) als kerk aanwezig te zijn in onze dorpen
 • de contacten kan onderhouden met de rooms-katholieke pastores
 
Takenpakket
 • Crisispastoraat
 • Ondersteuning en toerusting van vrijwilligers in het pastoraat
 • Voorgaan in kerkdiensten
 • Toerusten van vrijwilligers bij voorbereiding van (bijzondere) kerkdiensten
 • Meewerken aan samenwerkingsverbanden in de regio
 
We zoeken een mens die de kunst verstaat om mensen open, empathisch en toegankelijk tegemoet te treden en dit kan combineren met professionele distantie.
 
Wilt u meer informatie over onze gemeente, kijk op www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl
of bel met Nel van der Schouw (0413-477914), voorzitter van de wervingscommissie.
 
Uw sollicitatie kan tot en met 30 november gericht worden aan Rob de Jong, secretaris van de wervingscommissie via