Nieuwsbrief, jaargang 4, nummer 11, 15 maart 2019

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 17 maart, 10.00 uur,  Kerk in Son

Thema:  Verheerlijking op de berg
Dat verhaal staat komende zondag op het rooster. De katholieke wereld wereld leest dit verhaal ook nog op 6 augustus, midden in de zomer. Als de natuur schoon en het leven verrukkelijk is, is dat een magistraal gebeuren, dat ik verschillende malen in Taizé heb meegemaakt in dat prachtige Bourgondische landschap. Het gaat dan dubbel-op dus: de Tabor-berg boven op die heuvel daar....!
Dit verhaal wordt doorgaans gelezen alsof het om Jezus alleen gaat, zoals er ook aan het einde lijkt te staan: “daar is alleen Jezus te vinden”. We weten inmiddels wat er gebeurt als in de kerk de oorsprong wordt verloochend. Wie dat doet trekt de loot, die hij zelf is, af van de stam waarop hij geënt is, zoals een beeld van Paulus ons leert. En dan is verguizing dichtbij! We zullen zien hoe tot in onze modernste vertalingen toe blijkt dat christenen zich geheel los maken van Mozes en Elia. 
Ik versta dat als verzet tegen de aardse concreetheid van de bijbelse verkondiging. Mensen willen graag het leven ophemelen! Als de drie leerlingen na het visioen met Jezus naar beneden lopen komt hen direct het rauwe leven weer tegemoet: een mens die door een on-geest in bezit is genomen. Zijn wij dat niet zelf? De verlokkingen van de moderniteit pakken ons allen beet! Daartegenover staat die prachtige zin uit het Magnificat van Oosterhuis: “Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade naar allen die eerbiedig met hem leven, want geweldig is mijn God!”
Over die genadige bijzonderheid, die tegendraadsheid van deze God gaat het in dit prachtige verhaal. Komt,  hoor en ervaar alvast die aardse concreetheid in dat onooglijk kleine stukje, doch wonderschone Brood!
Chris Mondt
 
De Collectes
De eerste collecte is voor Exodus: steun voor (ex-)gedetineerden bij hun terugkeer in de samenleving en opbouw van een nieuw bestaan. Kerk in Actie: rekening NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D060110

De tweede collecte is voor de commissie ZWO – Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking – van onze gemeente. Werkgroep ZWO,  Son,  NL79 INGB 0003 7524 98

De tafel
A.s. zondag zal het avondmaal worden gevierd.
Graag vragen wij u om weer wat producten mee te brengen voor de Voedselbank.
Dit keer voor Best, waar ook bewoners van Son en Breugel gebruik van maken.

Namens de diaconie, Elly Mulder
 
 Mededelingen van Kerk inActie

Paasgroetenactie
Aanstaande zondag kunt u na de dienst mee doen aan de Paasgroetenactie, ook dit jaar organiseert Kerk in Actie landelijke
paasgroetenactie. Stuur ook een paasgroet naar gevangenen.

In de gevangenis gemaakt
Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40-dagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden.
Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt. En dat er mensen zijn, die zich inleven in hun situatie. ¨Post ontvangen is een lichtpuntje¨, aldus een ex-gedetineerde die jaren in het buitenland in de gevangenis zat. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.


Woensdag 20 maart: Sobermaaltijd in de kerk in Son.
Een sobere maaltijd, bestaande uit stevige soep met brood past heel goed in deze tijd van bezinning. Door te luisteren naar teksten en met elkaar in gesprek te gaan, staan we even stil bij de betekenis van een nieuw begin voor onszelf en voor een ander.
De maaltijd begint om
18.00 uur. Opgeven via de inschrijflijst in de kerk of bij Cora Rothuizen
of 06-18894783

Mededelingen van Vorming en Toerusting.

De uitspraak “Geen dag zonder Bach ”geldt zeker voor Dr. Ad de Keyzer. Zondag 17 maart 2019  licht hij n.a.v. zijn boek over de Johannespassie zijn spiritueel liturgische benadering toe. Aan de hand van muziekfragmenten overweegt hij met de bezoekers van de Begijnenhofgesprekken Eindhoven zin visie op de Johannespassie.
Informatie over tijd, plaats en route vindt u op :
www.begijnenhofgesprekken.nl 
Roel Rabbers.

Vluchtelingenwerk Son en Breugel

 is dringend op zoek naar maatschappelijke begeleiders en taalmaatjes van statushouders in ons dorp. Als begeleider ben je vooral de eerste maanden intensief bezig met het regelen van allerlei zaken, bv. inrichting van het huis, aansluiting energie, water, internet, inburgering, schoolvoor kinderen, huisarts, tandarts etc.. Het is belangrijk dat de statushouder(s) hun weg leren vinden in het dorp en in het Nederlandse systeem dat ingewikkeld  is met veel regels en regelingen. De taal is dan uiteraard een extra handicap.
Als taalmaatje help je één persoon (volwassene of kind) met de Nederlandse taal. Dat is extra ondersteuning bij de taallessen op school, bv. door samen nog een keer het huiswerk door te nemen, voor te lezen aan kinderen of een spelletje te spelen. Meestal spreken taalmaatjes 1 x per week af met hun “pupil”.
Voor meer informatie kunt u bellen met Martin van de Bunt, coördinator Vluchtelingenwerk, tel.nr. 0641039163.